fbpx


ALGEMENE VOORWAARDEN FREELANCER

De Freelancer en GIGHOUSE sluiten hierbij een raamovereenkomst (de Raamovereenkomst), waarbij GIGHOUSE zal optreden als tussenpersoon tussen de Freelancer en een klant van GIGHOUSE (de Opdrachtgever) met het oog op het koppelen van de expertise van de Freelancer aan een welbepaalde opdracht bij de Opdrachtgever (de Opdracht).

1. DIENSTEN

1.1. GIGHOUSE treedt op als tussenpersoon tussen de Freelancer en de Opdrachtgever teneinde de Freelancer in contact te brengen met opdrachten van de Opdrachtgever die overeenstemmen met zijn competenties en ervaring (zgn. match making). Ingeval van een match tussen de Freelancer en de Opdrachtgever, staat GIGHOUSE tevens in voor de opmaak van de contracten, de facturatie (via self-bill) en de uitbetaling aan de Freelancer, zoals verder bepaald in deze Raamovereenkomst (zgn. contract handling). Wanneer de Freelancer rechtstreeks wordt aangebracht door de Opdrachtgever, heeft de dienstverlening van GIGHOUSE enkel betrekking op de contract handling.

1.2. Ingeval een Freelancer wordt gekoppeld aan een Opdracht van de Opdrachtgever, wordt een afzonderlijke projectovereenkomst gesloten tussen GIGHOUSE en de Freelancer (de Projectovereenkomst), waarin de Partijen de bijzondere voorwaarden en modaliteiten zullen vastleggen die van toepassing zijn op de Opdracht (o.a. aanvang en duur van de Opdracht, planning prestatiedagen etc.).

1.3. De voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Projectovereenkomst vormen een aanvulling op en maken integraal deel uit van de Raamovereenkomst. De Raamovereenkomst – en de ter uitvoering van de Raamovereenkomst gesloten Projectovereenkomst – worden hierna gezamenlijk de Overeenkomst genoemd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Raamovereenkomst en van de Projectovereenkomst, hebben de bepalingen van de Projectovereenkomst steeds voorrang op die van de Raamovereenkomst.

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

2.1. De Freelancer voert de Opdrachten onder deze Raamovereenkomst uit op een onafhankelijke en zelfstandige basis zonder enig gezag, leiding of toezicht vanwege GIGHOUSE noch de Opdrachtgever, onverminderd de toepassing van eventuele algemene richtlijnen en beleidslijnen die betrekking hebben op de strategie van de Opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid en zelfstandigheid vormen essentiële elementen van de Overeenkomst zonder dewelke de Partijen de Overeenkomst niet zouden sluiten.

2.2. Indien een Opdracht door de Freelancer wordt aanvaard, zal de Freelancer zijn diensten naar eigen keuze en inzicht organiseren, met dien verstande dat hij er zich toe verbindt aan de uitvoering van de Opdracht de nodige middelen, energie en tijd te wijden die nodig zijn voor een correcte en professionele uitvoering ervan en rekening houdend met de organisatorische en/of commerciële noodwendigheden van de Opdrachtgever. De Freelancer zal steeds de nodige toewijding, bekwaamheid en loyauteit in acht nemen bij de uitvoering van de Opdrachten.

2.3. De Partijen bepalen uitdrukkelijk dat de Freelancer op geen enkele manier beschouwd kan worden als een werknemer, een agent of vertegenwoordiger van GIGHOUSE en/of de Opdrachtgever.

2.4. De Freelancer kan voor de uitvoering van de Opdrachten geen beroep doen op – noch Opdrachten laten uitvoeren door – door hem aangestelde personen, zoals werknemer(s), mandatarissen, aangestelden of enige andere met de Freelancer verbonden persoon, tenzij mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van GIGHOUSE. Indien de Freelancer een rechtspersoon is, zal hij voor de uitvoering van de Opdracht een vaste vertegenwoordiger aanduiden die over de nodige expertise en ervaring beschikt (de Vertegenwoordiger), dewelke eveneens voorafgaandelijk door GIGHOUSE moet worden goedgekeurd.

2.5. De Freelancer (en desgevallend de Vertegenwoordiger) verbindt zich ertoe bij de uitvoering van Opdrachten onder deze Raamovereenkomst alle wettelijke en reglementaire bepalingen in acht te nemen.

3. DUUR EN BEËINDIGING

3.1. De Raamovereenkomst vangt aan vanaf de registratie van de Freelancer op de website van GIGHOUSE en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

3.2. De Raamovereenkomst kan door elke Partij worden beëindigd middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij per aangetekende brief, met dien verstande dat zolang een in het kader van deze Raamovereenkomst gesloten Projectovereenkomst niet volledig is uitgevoerd en/of beëindigd, de voorwaarden en modaliteiten van de Raamovereenkomst onverminderd van toepassing blijven op de betrokken Projectovereenkomst.

4. VERGOEDING EN FACTURATIE

4.1. Vergoeding

GIGHOUSE zal aan de Freelancer een vergoeding betalen voor de uitgevoerde Opdracht overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals omschreven in de desbetreffende Projectovereenkomst. De vergoeding dekt alle onkosten gemaakt in het kader van de uitvoering van de Opdracht en is exclusief BTW. De Freelancer kan derhalve geen andere vergoedingen of onkosten aanrekenen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Projectovereenkomst.

4.2. Facturatie / Self-billing

4.2.1. De Partijen komen overeen dat het systeem van self-billing van toepassing zal zijn op de vergoedingen die aan de Freelancer verschuldigd zijn voor de uitvoering van een Opdracht onder bepaalde Projectovereenkomst.

4.2.2. De Freelancer zal uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen nadat de prestaties zijn geleverd het aantal bij de Opdrachtgever gepresteerde uren/dagen in uitvoering van een Opdracht schriftelijk meedelen aan GIGHOUSE via urenstaten (timesheets) of via het gebruik van de GIGHOUSE mobiele applicatie (functionaliteit timesheet).

4.2.3. De verschuldigde vergoedingen zullen wekelijks door middel van self-billing door GIGHOUSE gefactureerd worden op basis van de tijdsregistratie voorzien in Artikel 4.2.2. De Freelancer erkent dat de tijdige en correcte registratie van gepresteerde uren/dagen een essentiële voorwaarde vormt voor de (tijdige) facturatie van de verschuldigde vergoedingen door GIGHOUSE. De Freelancer erkent en aanvaardt dat GIGHOUSE niet verantwoordelijk is voor enige laattijdige facturatie dewelke het gevolg is van een laattijdige tijdsregistratie door de Freelancer.

4.2.4. Elke factuur zal de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer” dragen. Behoudens schriftelijke opmerkingen aangaande de uitgereikte factuur binnen de 48 (achtenveertig) uur na ontvangst ervan door de Freelancer, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Freelancer.

4.2.5. Elke factuur zal voorzien worden van een opeenvolgend nummer, volgens een ononderbroken reeks per Freelancer.

4.3. Betaling

4.3.1. De facturen van de Freelancer worden door GIGHOUSE betaald binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum.

4.3.2. GIGHOUSE zal de Freelancer informeren over elke materiële vertraging in de betaling van een factuur door de Opdrachtgever. Ingeval de Opdrachtgever in gebreke zou blijven om de facturen van GIGHOUSE met betrekking tot de door de Freelancer uitgevoerde Opdracht te betalen binnen de 120 (honderdtwintig) kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft GIGHOUSE het recht op volledige terugbetaling door de Freelancer van de facturen van de Freelancer met betrekking tot deze Opdracht.

5. INFRASTRUCTUUR – TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIAAL EN DOCUMENTEN

5.1. GIGHOUSE ziet erop toe dat de Opdrachtgever toegang zal verlenen aan de Freelancer tot alle documentatie, geactualiseerde informatie, gebouwen en/of IT-systemen voor zover nodig voor het uitvoeren van de Opdrachten door de Freelancer.

5.2. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – erkennen dat de Opdrachtgever te allen tijde eigenaar blijft van alle documentatie, informatie, infrastructuur, materiaal, producten, documenten, gegevens of formules die tijdelijk aan de Freelancer ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de Opdrachten door de Freelancer.

5.3. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – verbinden zich ertoe om alle documentatie, informatie, materiaal, producten, documenten, gegevens of formules die hem ter beschikking werden gesteld voor de uitvoering van een Opdracht onverwijld terug te geven aan de Opdrachtgever op het ogenblik van de beëindiging van deze Opdracht om welke reden ook.

6. VERTROUWELIJKHEID

6.1. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – verbinden zich er toe om zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging ervan noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie (o.a. van technische, commerciële of financiële aard) waarvan hij uit hoofde of ter gelegenheid van de Opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Opdrachtgever, zijn producten, technieken en strategieën of met betrekking tot enig andere met de Opdrachtgever verbonden persoon, aan derden mee te delen of bekend te maken.

Alle informatie, HR-concepten, business concepten, gegevens, nota’s, brieven, bestanden, diskettes, dossiers, software en/of gelijk welk document en/of materiaal die verband houden met de zaken van de Opdrachtgever (of een met hem verbonden persoon), zijn klanten en/of zijn personeel en werden voorbereid door de Freelancer (en desgevallend door zijn Vertegenwoordiger) of in het bezit zijn gekomen van de Freelancer (of desgevallend van zijn Vertegenwoordiger) tijdens de uitvoering van de Opdrachten onder deze Raamovereenkomst (hierna aangeduid als Vertrouwelijke Informatie) kan zonder meer gebruikt worden door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever behoudt te allen tijde een exclusief eigendomsrecht over de Vertrouwelijke Informatie zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

6.2. Bij de beëindiging van de Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek van GIGHOUSE tijdens de Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, zullen de Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – alle Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk overmaken aan de Opdrachtgever desgevallend vernietigen, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

6.3. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – zijn niet gerechtigd enig afschrift of kopie van de Vertrouwelijke Informatie, onder welke vorm ook, te nemen of te behouden na de beëindiging van een Opdracht. Alle mogelijke titels en/of intellectuele rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de Vertrouwelijke Informatie behoren toe aan de Opdrachtgever en de Opdrachtgever behoudt te allen tijde een exclusief gebruiksrecht hiervan zonder dat een vergoeding verschuldigd is.

6.4. Daarenboven zullen de Freelancer -en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – zowel gedurende de Overeenkomst alsook na de beëindiging ervan geen Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan derden en/of er gebruik van maken voor eigen rekening of zaak of op een wijze die redelijkerwijze als nadelig kan worden beschouwd voor de Opdrachtgever.

6.5. Ingeval van een schending van dit Artikel 6 door de Freelancer (en/of desgevallend de Vertegenwoordiger) zullen de Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger op hoofdelijke wijze – van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan GIGHOUSE van EUR 25.000,00, onverminderd het recht van GIGHOUSE om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding overstijgt.

6.6. De Freelancer zal in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk kennis nemen van persoonsgegevens en als verwerker in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 28 april 2016 (‘GDPR’) worden aangemerkt. Partijen leggen de modaliteiten hiervan vast in een aparte Bijlage 1 bij deze Overeenkomst.

7. BIJZONDERE VRIJWARING / AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De Freelancer verbindt er zich toe GIGHOUSE volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen (op een euro-voor-euro basis) voor vorderingen ingesteld door de Opdrachtgever tegen GIGHOUSE wegens schade geleden door de Opdrachtgever ingevolge een grove nalatigheid, ernstige of opzettelijke fout, fraude of gebrekkige uitvoering van de Opdracht door de Freelancer.

7.2. De Freelancer verbindt zich ertoe een geldige aansprakelijkheidsverzekering BA uitbating te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij die zijn aansprakelijkheid ten aanzien van GIGHOUSE en de Opdrachtgever op professionele wijze verzekert in functie van zijn verantwoordelijkheden. De Freelancer verbindt zich er toe op eerste verzoek aan GIGHOUSE een kopie van de polis alsook een bewijs van premiebetaling voor te leggen.

7.3. De Freelancer verbindt er zich toe GIGHOUSE volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen (op een euro-voor-euro basis) voor vorderingen ingesteld door de bevoegde belastingadministratie tegen GIGHOUSE wegens een onjuiste of onvolledige verwerking door de Freelancer van zijn inkomsten in de belastingaangifte.

8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1. Overdracht

De Raamovereenkomst is bindend en mag door een Partij niet worden overgedragen, behoudens door GIGHOUSE aan een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8.2. Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Raamovereenkomst of van een Projectovereenkomst aangegaan op grond van deze Raamovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze bepaling (voor zover ze ongeldig of onuitvoerbaar is) voor ongeschreven worden beschouwd en geen deel uit makend van deze Overeenkomst, zonder de overige bepalingen van de Raamovereenkomst desgevallend de Projectovereenkomst aan te tasten. De Partijen verbinden zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare vervangende bepaling waarvan het effect het beoogde effect van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

8.3. Andere overeenkomsten

Deze Raamovereenkomst en elke Projectovereenkomst aangegaan op grond van deze Raamovereenkomst vormen de gehele overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle voorgaande onderhandelingen, regelingen en afspraken, al dan niet schriftelijk, tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Raamovereenkomst. Een andere versie of wijziging van deze Raamovereenkomst zal maar geldig zijn indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk is en ondertekend is door of namens alle Partijen.

8.4. Gegevensbescherming

Elke Partij moet te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt.

Voor zover de Freelancer in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever zou verwerken, is de Opdrachtgever in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden en de middelen van verwerking en zal de Freelancer alle door de Opdrachtgever verstrekte instructies in verband hiermee opvolgen.

De Partijen verduidelijken en erkennen dat GIGHOUSE geen enkele verantwoordelijkheid draagt inzake het rechtmatig karakter van de doeleinden van de verwerking, noch de geschiktheid van de middelen van de verwerking en de genomen organisatorische en technische maatregelen voor de informatiebeveiliging door de Opdrachtgever en/of de Freelancer.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

9.1. De Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

9.2. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze Overeenkomst.

***

Bijlage 1
Verwerking van persoonsgegevens
(hierna “de Bijlage 1”)

OVERWEGENDE DAT:

De Opdrachtgever het doel en de middelen bepaalt van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Gegevens”) zoals nader gespecifieerd in Artikel 1 van deze Bijlage 1.

De Opdrachtgever aan de Freelancer de opdracht geeft om de Gegevens te verwerken en te be-handelen en de Freelancer deze opdracht aanvaardt onder de voorwaarden bepaald in deze Bijla-ge 1 en eventuele andere interne richtlijnen van toepassing bij de Opdrachtgever.

Onderhavige Bijlage 1 kadert in de verplichting voortvloeiend uit artikel 28 van de Algemene Ver-ordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “de AVG”).

WORDT HET VOLGENDE VASTGESTELD:

Artikel 1 Voorwerp van het contract

De Opdrachtgever bezorgt aan de Freelancer alle informatie en persoonsgegevens die noodzake-lijk zijn in het kader van de goede uitvoering van de Overeenkomst.

Voor de volledige duur van de samenwerking onderwerpt de Freelancer zich aan de bepalingen van de Overeenkomst en deze Bijlage 1.

Indien er reeds verwerkingsactiviteiten plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van deze Bijlage, verbindt de Freelancer zich ertoe om in elk geval vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst deze verwerkingen te verrichten conform deze Bijlage 1.

Artikel 2 Start, duur en beëindiging van Bijlage 1

Deze bijlage wordt afgesloten voor de duur van de Overeenkomst.

 

Artikel 3 Rechten en plichten van de Freelancer

4.1 Algemeen

De Freelancer handelt in opdracht van de Opdrachtgever voor de verwerking van de Gegevens die hem ter beschikking worden gesteld.

De Freelancer waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en het bijwerken van alle Gegevens die hij in het kader van deze Overeenkomst verwerkt.

De Freelancer zal enkel de persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uit-voering van de Overeenkomst. De Gegevens worden ook uitsluitend voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 1 van deze Bijlage 1 verwerkt.

Het is de Freelancer toegelaten om in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst een back-up te maken van de Gegevens die hij verwerkt teneinde een continue dienstverlening te kunnen garanderen.

De Freelancer verbindt zich ertoe alle medewerking te geven ingeval de Opdrachtgever onder-werp uitmaakt van een audit, inspectie, verzoek in het kader van AVG. Indien de Opdrachtgever oordeelt dat er een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling conform artikel 35 van de AVG dient te worden uitgevoerd, zal indien nodig, de Freelancer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

4.2 Beveiliging

De Freelancer is aansprakelijk voor de veiligheid en het goede gebruik van de toegangscodes, ge-bruikersnamen en wachtwoorden, alsook voor het regelmatig wijzigen van deze codes en wacht-woorden, om toegang te hebben tot de Gegevens en ze te verwerken. De Freelancer verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen opdat al wie toegang heeft tot de Gegevens de vertrouwelijk-heid van zijn codes en wachtwoorden zou bewaren. Hij verbindt zich ertoe de Opdrachtgever voor de verwerking op de hoogte te brengen van het bestaan van elk veiligheidsincident en van de ac-ties die hij onderneemt om de incidenten te verhelpen.

De Freelancer verbindt zich ertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te ne-men om de Gegevens en de verwerking ervan te beveiligen overeenkomstig Bijlage 1 van de Overeenkomst.

4.3 Subverwerkers

Indien de Freelancer een beroep doet op een subverwerker voor de uitvoering van de Overeen-komst, garandeert de Freelancer dat hij met deze onderaannemer een overeenkomst heeft afge-sloten die minimaal de bepalingen van deze Overeenkomst bevat.

De Freelancer vraagt de schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever ingeval er beroep wordt gedaan op een subverwerker.

4.4 Bewaartermijn

De Freelancer zal de Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de opdracht waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de Gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de Freelancer ze adequaat uitwissen en permanent verwijderen, ofwel de gegevensdra-gers terugbezorgen aan de Opdrachtgever.

Deze bepaling geldt eveneens voor de gegevensdragers waarop de kopie of back-up worden op-geslagen. Deze bepaling is ook van toepassing op eventuele subverwerkers waarop de Freelancer een beroep zou doen.

4.5 Doorgifte buiten de EER

De Freelancer verbindt zich ertoe geen Gegevens te laten verwerken door andere personen of organisaties die buiten de EER zijn gevestigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor de Verwerking.

4.6 Vertrouwelijkheid

De Freelancer verbindt zich ertoe de Gegevens steeds vertrouwelijk te behandelen.

De Freelancer verbindt zich ertoe deze Gegevens niet over te maken aan derden. Slechts na schrif-telijke toestemming van de Opdrachtgever mogen de Gegevens worden doorgegeven aan even-tuele subverwerkers.

De Freelancer en al wie in het kader van deze Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid of gezag werkt, moeten de strikte vertrouwelijkheid naleven van de Gegevens die in het kader van deze Overeenkomst worden verwerkt. De databases met de Gegevens mogen in geen geval vrij toegankelijk zijn, maar worden beschermd met toegangscodes en wachtwoorden die regelmatig worden vernieuwd door de Freelancer.

4.7 Rechten van de betrokkenen

Ingeval de Opdrachtgever een aanvraag ontvangt van de betrokkene van wie Gegevens worden verwerkt om zijn rechten uit te oefenen overeenkomstig de AVG, geeft de Opdrachtgever deze opdracht onverwijld door aan de Freelancer.

De Freelancer verbindt zich ertoe om onverwijld en uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, een passend gevolg te geven aan deze opdracht van de Opdrachtgever door:

• ofwel de gevraagde informatie te verschaffen
• ofwel de gevraagde aanpassingen te doen aan de Gegevens,
• ofwel bepaalde Gegevens te verwijderen en te vernietigen
• ofwel aan de Opdrachtgever te laten weten om welke redenen het niet mogelijk is
• om binnen 7 werkdagen gevolg te geven aan de opdracht.

4.8 Datalek

In geval van ontdekking van een datalek zal de Freelancer de Opdrachtgever binnen 24 uur na de ontdekking hierover informeren.

De Freelancer verbindt zich ertoe om na de ontdekking van een datalek, de Opdrachtgever op de hoogte te houden van maatregelen die werden genomen teneinde de omvang van het datalek te beperken dan wel teneinde dit in de toekomst te vermijden.

Opdrachtgever zal, naar eigen goeddunken, bepalen of en wanneer betrokkenen of gegevensbe-schermingsautoriteiten moeten worden geïnformeerd met betrekking tot een inbreuk. In een dergelijk geval kan Opdrachtgever, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen, de overdracht van Gegevens aan de Freelancer onmiddellijk opschorten en van de Freelancer eisen dat deze onmiddellijk alle Gegevens aan Opdrachtgever teruggeeft.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever verzekert dat alle Gegevens die hij in het kader van dit contract aan de Freelan-cer bezorgt wettelijk aan hem kunnen worden meegedeeld conform de AVG.

Wanneer er een nieuwe opdracht wordt toevertrouwd aan de Freelancer met betrekking tot per-soonsgegevens kan desgevallend een addendum opgesteld worden en bijgevoegd aan huidige Overeenkomst.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Iedere Partij dient haar verplichtingen na te komen conform huidige Overeenkomst en conform de bepalingen van de AVG.

De Freelancer vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke schade die het gevolg zou zijn van een han-deling of nalatigheid van de Freelancer in strijd met zijn verbintenissen in overeenstemming met de Overeenkomst, deze Bijlage 1 of met de AVG.

Meer bepaald vrijwaart de Freelancer de Opdrachtgever tegen de terugbetaling van eender welke eventuele rechtsplegingskosten (inclusief het ereloon van een advocaat) en de schadevergoeding en/of boetes waartoe de Opdrachtgever voor de verwerking zou kunnen worden veroordeeld als gevolg van het feit dat de Freelancer zijn verbintenissen niet nakomt.

De aansprakelijkheid van de Freelancer zal evenwel worden beperkt tot een bedrag gelijk de vaste vergoeding van 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de vast vergoedingen vermeld in artikel 5.1 over de laatste 12 maanden die voorafgingen aan de beëindiging of de duur van deze Overeenkomst indien deze minder dan 12 maand zou bedragen. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van bedrog, fraude of zware professionele fout.

Artikel 6 Gevolgen van het einde van de Overeenkomst

Wanneer de Overeenkomst afloopt, bezorgt de Freelancer aan de Opdrachtgever of aan al wie de Opdrachtgever aanstelt een actuele kopie van de database(s) en/of andere middelen in enige an-dere vorm (USB-sticks,…) met persoonsgegevens die werden verwerkt. Hij bezorgt de Opdracht-gever ook gelijk welke informatie of documenten die nodig zijn voor de latere verwerking van de Gegevens. De Freelancer zal te goeder trouw en ijverig bijdragen tot de doorgifte van alle Gege-vens en databases naar het informaticasysteem dat door de Opdrachtgever wordt aangewezen.

Als alle Gegevens en databases zijn doorgegeven, maakt de Freelancer onmiddellijk een einde aan elke verwerking van de Gegevens en vernietigt hij elke kopie en back-up van de Gegevens en da-tabases die hij nog zou bezitten, tenzij dit contractueel anders overeengekomen wordt tussen de Partijen.

De Freelancer zal zijn subverwerker(s) de opdracht geven om eveneens over te gaan tot stopzet-ting en vernietiging van de Gegevens binnen een termijn van 1 maand na beëindiging van de op-dracht met de Opdrachtgever.

Alle gegevens en informatie die de Partijen in het kader van de Overeenkomst en Bijlagen ontvan-gen zullen tijdens de duur van de Overeenkomst en daarna als vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet onthuld worden aan derden en niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het bevorderen van de doelstellingen van de Overeenkomst.

De in het vorige lid omschreven verplichting is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

• Ten tijde van de onthulling door de onthullende Partij reeds openbaar beschikbaar was of daarna zonder toedoen van de ontvanger openbaar beschikbaar wordt; of
• Ten tijde van de onthulling reeds in het wettige bezit was van de ontvanger zoals voldoen-de kan worden aangetoond door de ontvanger; of
• Na de onthulling door de ontvanger op een niet vertrouwelijke basis van derden wordt ontvangen.

Artikel 7 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

De rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen omtrent alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Bijlage 1 zouden ontstaan. De Bijlage 1 zal beheerst worden door Belgisch recht en de AVG.

Artikel 8 Nietigheid

De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Bijlage 1 brengt op generlei wijze de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Bijlage 1 in het ge-drang. Het bewuste beding zal worden vervangen door een geldig beding dat zo goed mogelijk de initiële bedoeling van de Partijen weergeeft.