fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever en GIGHOUSE sluiten hierbij een raamovereenkomst (de Raamovereenkomst), waarbij GIGHOUSE zal optreden als tussenpersoon tussen de Opdrachtgever en de Freelancer met het oog op het koppelen van de expertise van de Freelancer aan een welbepaalde opdracht bij de Opdrachtgever (de Opdracht).

1. DIENSTEN

1.1. GIGHOUSE treedt op als tussenpersoon tussen de Opdrachtgever en de zelfstandige freelancer (de Freelancer) teneinde de Opdrachtgever in contact te brengen met een geschikte Freelancer (zgn. match making) met het oog op het uitvoeren van een Opdracht bij de Opdrachtgever. Ingeval van een match tussen de Freelancer en de Opdrachtgever, staat GIGHOUSE tevens in voor de opmaak van de contracten, de facturatie (via self-bill) en de uitbetaling aan de Freelancer, zoals verder bepaald in deze Raamovereenkomst (zgn. contract handling). Wanneer de Freelancer rechtstreeks wordt aangebracht door de Opdrachtgever, heeft de dienstverlening van GIGHOUSE enkel betrekking op de contract handling.

1.2. Ingeval een Freelancer wordt gekoppeld aan een welbepaalde Opdracht van de Opdrachtgever (al dan niet via match making), wordt een afzonderlijke projectovereenkomst gesloten tussen GIGHOUSE en de Opdrachtgever (de Projectovereenkomst), waarin de Partijen de bijzondere voorwaarden en modaliteiten zullen vastleggen die van toepassing zijn op de Opdracht (o.a. aanvang en duur van de Opdracht, planning prestatiedagen, dagvergoeding van de Freelancer etc.).

1.3. De voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Projectovereenkomst vormen een aanvulling op en maken integraal deel uit van de Raamovereenkomst. De Raamovereenkomst – en de ter uitvoering van de Raamovereenkomst gesloten Projectovereenkomst – worden hierna gezamenlijk de Overeenkomst genoemd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Raamovereenkomst en van de Projectovereenkomst, hebben de bepalingen van de Projectovereenkomst steeds voorrang op die van de Raamovereenkomst.

2. UITVOERING VAN DE DIENSTEN

2.1. GIGHOUSE en de Freelancer voeren hun activiteiten uit op een onafhankelijke en zelfstandige basis zonder enig gezag, leiding of toezicht vanwege de Opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid en zelfstandigheid vormen essentiële elementen van de Overeenkomst zonder dewelke de Partijen de Overeenkomst niet zouden sluiten.

2.2. GIGHOUSE zal haar diensten naar eigen keuze en inzicht organiseren, met dien verstande dat zij er zich toe verbindt aan de uitvoering van de Opdrachten de nodige middelen, energie en tijd te wijden die nodig zijn voor een correcte en professionele uitvoering ervan en rekening houdend met de organisatorische en/of commerciële noden van de Opdrachtgever. GIGHOUSE zal steeds de nodige toewijding, bekwaamheid en loyauteit in acht nemen bij de uitvoering van de Opdrachten.

3. UITVOERING VAN OPDRACHTEN DOOR DE FREELANCER

3.1. Ingeval GIGHOUSE verantwoordelijk is voor de match making tussen de Opdrachtgever en de Freelancer, zal zij voor de uitvoering van de Opdrachten van de Opdrachtgever enkel vakbekwame Freelancers inzetten.

3.2. De verhouding tussen GIGHOUSE en de Freelancer wordt geregeld in een aparte raam – en projectovereenkomst tussen GIGHOUSE en de Freelancer.

3.3. De Partijen bepalen uitdrukkelijk dat de Freelancer op geen enkele manier beschouwd kan worden als een werknemer, een agent of vertegenwoordiger van de Opdrachtgever of GIGHOUSE. De Opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn om enig gedeelte van het gezag dat een werkgever toekomt, uit te oefenen over de Freelancer.

4. DUUR EN BEËINDIGING

4.1. De Raamovereenkomst vangt aan op de datum van aanvaarding van deze Raamovereenkomst door de Opdrachtgever en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

4.2. De Raamovereenkomst kan door elke Partij worden beëindigd middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij per aangetekende brief, met dien verstande dat zolang een in het kader van deze Raamovereenkomst gesloten Projectovereenkomst niet volledig is uitgevoerd en/of beëindigd, de voorwaarden en modaliteiten van de Raamovereenkomst onverminderd van toepassing blijven op de betrokken Projectovereenkomst.

5. VERGOEDING EN FACTURATIE

5.1. Vergoeding

De Opdrachtgever zal aan GIGHOUSE een vergoeding betalen die als volgt is samengesteld (de Dagvergoeding):

a) een bedrag gelijk aan de vergoeding die door GIGHOUSE wordt betaald aan de Freelancer in het kader van diens uitvoering van de Opdracht voor de Opdrachtgever (de Vaste Vergoeding); en

b) een bedrag voor de diensten uitgevoerd door GIGHOUSE (zoals uiteengezet in Artikel 1) ten belope van 22% (ingeval van betaling via domiciliëring) of 24% (ingeval de betaling niet via domiciliëring verloopt) berekend op basis van de Vaste Vergoeding. Ingeval de diensten van GIGHOUSE enkel betrekking hebben op contract handling, wordt voormeld percentage herleid tot 10% (ingeval van betaling via domiciliëring) of 12% (ingeval de betaling niet via domiciliëring verloopt).

Het bedrag van de Vaste Vergoeding wordt bepaald in de Projectovereenkomst die voor elke Opdracht tussen de Opdrachtgever en GIGHOUSE zal worden gesloten. De Dagvergoeding dekt, behoudens andersluidende bepalingen in de Projectovereenkomst, alle onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van de Opdracht en is exclusief BTW.

5.2. Facturatie

5.2.1. De vergoeding zal wekelijks door GIGHOUSE aan de Opdrachtgever gefactureerd worden na validatie door de Opdrachtgever van de urenstaten van de Freelancer (timesheets). Op de factuur zullen de vergoedingen onder Artikel 5.1 a) en b) apart vermeld worden.

5.2.2. Bij gebrek aan validatie van de urenstaten door de Opdrachtgever binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst ervan, wordt de Opdrachtgever geacht de urenstaten onherroepelijk gevalideerd te hebben.

5.3. Betaling

De facturen van GIGHOUSE zullen respectievelijk binnen 10 (tien) kalenderdagen (ingeval van betaling via domiciliëring) of binnen 30 (dertig) kalenderdagen (ingeval de betaling niet via domiciliëring verloopt) na de factuurdatum door de Opdrachtgever betaald worden. Na het verstrijken van de vervaldatum zal GIGHOUSE van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, een verwijlinterest kunnen aanrekenen op de niet-betaalde som welke gelijk is aan de wettelijke interest zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties evenals een bijkomende forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van de niet-betaalde som, met een minimum van €100, en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade.

6. INFRASTRUCTUUR – TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIAAL EN DOCUMENTEN

De Opdrachtgever zal de Freelancer toegang verstrekken tot alle documentatie, geactualiseerde informatie, gebouwen en/of IT-systemen voor zover nodig voor het uitvoeren van de opdrachten van de Opdrachtgever door de Freelancer.

7. VERTROUWELIJKHEID

7.1. GIGHOUSE zal er op toezien dat de Freelancer er zich toe verbindt om zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging ervan, noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie (o.a. van technische, commerciële of financiële aard) waarvan de Freelancer uit hoofde of ter gelegenheid van de Opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Opdrachtgever, diens producten, technieken en strategieën of met betrekking tot enig andere met de Opdrachtgever verbonden persoon, aan derden mee te delen of bekend te maken.

Voor doeleinden van dit artikel wordt onder Vertrouwelijke Informatie onder meer begrepen: alle informatie, HR concepten, business concepten, gegevens, nota’s, brieven, bestanden, diskettes, dossiers, software en/of gelijk welk document en/of materiaal die verband houden met de zaken van de Opdrachtgever (of een met hem verbonden persoon), zijn klanten en/of zijn personeel en in het bezit zijn gekomen van de Freelancer tijdens de uitvoering van de Opdracht.

7.2. Bij de beëindiging van de Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek van de Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, zal GIGHOUSE er op toezien dat de Freelancer alle Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk overmaakt aan de Opdrachtgever desgevallend vernietigt.

7.3. GIGHOUSE zal erop toezien dat de Freelancer niet gerechtigd is enig afschrift of kopie van de Vertrouwelijke Informatie, onder welke vorm ook, te nemen of te behouden na de beëindiging van een Opdracht. Alle mogelijke titels en/of intellectuele rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de Vertrouwelijke Informatie behoren toe aan de Opdrachtgever en de Opdrachtgever behoudt ten allen tijde een exclusief gebruiksrecht hiervan zonder dat een vergoeding verschuldigd is.

7.4. Daarenboven zal GIGHOUSE erop toezien dat de Freelancer er zich toe verbindt om zowel gedurende de Overeenkomst alsook na de beëindiging ervan geen Vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken en/of er gebruik van te maken voor eigen rekening of zaak.

7.5. GIGHOUSE zal erop toezien dat de verbintenissen uit dit Artikel tevens worden opgelegd aan de bestuurders, medewerkers en aangestelden van de Freelancer waarop deze (desgevallend) beroep doet bij de uitvoering van de Opdracht.

8. NIET-AFWERVING

8.1. Indien de Freelancer wordt aangebracht door GIGHOUSE in het kader van haar match making diensten, zal de Opdrachtgever er zich van onthouden om:

(i) enige Freelancer die door GIGHOUSE werd betrokken bij de uitvoering van de Opdrachten voor de Opdrachtgever, rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook, in dienst te nemen; en
(ii) deze Freelancer rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook, in te zetten voor dezelfde of gelijkaardige activiteiten als de Opdrachten waarvoor de Freelancer door GIGHOUSE werd betrokken.

Deze verplichtingen gelden voor een termijn van 175 (honderdvijfenzeventig) gepresteerde werkdagen (1 werkdag = 8u) per Freelancer aangebracht door GIGHOUSE.

8.2. Ingeval van inbreuk op Artikel 8.1 van deze Raamovereenkomst zal de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn aan GIGHOUSE, overeenstemmend met 24% van de vergoedingen die onder de desbetreffende Overeenkomst door GIGHOUSE aan de Opdrachtgever werden gefactureerd, onverminderd het recht van GIGHOUSE om bijkomende schadeloosstelling te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. GIGHOUSE zal erop toezien dat de Freelancer erkent en bevestigt dat de Opdrachtgever of derden-rechthebbenden het uitsluitend (eigendoms)recht genieten in binnen- en buitenland op de octrooien, modellen, tekeningen, technische verbeteringen, nieuwe processen en uitvindingen en/of enig ander recht van intellectuele eigendom dat voortvloeit uit de werkzaamheden die de Freelancer verricht in het kader van de Opdrachten onder deze Raamovereenkomst.

9.2. Indien de Freelancer in het kader van de uitvoering van een Opdracht wordt toevertrouwd met het tot stand brengen van enig auteursrechtelijk beschermd werk of computerprogramma – hierin begrepen doch niet beperkt tot tekeningen, literaire werken van alle aard, databanken – zal GIGHOUSE erop toezien dat de Freelancer er zich toe verbindt alle patrimoniale rechten die aan deze werken zijn verbonden over te dragen aan de Opdrachtgever, voor de volledige duur van deze rechten en voor de hele wereld.

9.3. Deze overdracht omvat, doch is niet beperkt tot, het recht om elk van deze werken op de volgende wijzen te exploiteren:

a) de grafische uitgave van het werk in om het even welke boekvorm, voor om het even welk doel, in om het even welke taal;
b) het recht om het werk te vertalen of te laten vertalen in om het even welke taal;
c) de opname van een gedeelte van het werk, ongeacht de taal van het werk, in een bloemlezing, databank, multimediawerk of anderszins, en de exploitatie van de aldus ontstane creaties;
d) de opname van het gehele werk, ongeacht de taal, in een ander werk, databank, mul-timediawerk of anderszins, en de exploitatie van de aldus ontstane creaties;
e) de publicatie van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, in een krant, week-blad, tijdschrift of anderszins;
f) de vastlegging van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, op geluids-en/of beelddragers (o.a. geluidscassettes, beeldcassettes, cd, cd-rom, cd-i, internet, elke andere elektronische uitgave), alsook de verveelvoudiging van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, via bovenvermelde geluids-en/of beelddragers en de exploi-tatie van laatstgenoemde creaties;
g) de publieke mededeling van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, via radio of televisie;
h) de bewerking van het werk, met uitsluiting van iedere audiovisuele bewerking, en de exploitatie van deze bewerking op één van de hierboven vermelde wijzen;
i) het recht om, indien het werk geëxploiteerd wordt overeenkomstig één van de hier-boven genoemde wijzen en hierdoor exemplaren van dit werk tot stand komen, deze exemplaren te verhuren of uit te lenen.

9.4. De vergoeding voor de overdracht van deze patrimoniale rechten voor elk van deze exploitatiewijzen zal worden gedekt door de vergoeding die door GIGHOUSE wordt betaald aan de Freelancer in het kader van de uitvoering van de betrokken Opdracht.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De aansprakelijkheid van GIGHOUSE voor de uitvoering van de diensten is beperkt tot schade die de Opdrachtgever zou lijden als gevolg van de opzettelijke fouten en bedrog van GIGHOUSE.

10.2. De eventuele aansprakelijkheid van GIGHOUSE is beperkt tot de directe en voorzienbare schade met uitsluiting van elke indirecte schade (o.a. omzetderving van de Opdrachtgever) geleden door de Opdrachtgever en beloopt maximaal 10% van de door GIGHOUSE gefactureerde bedragen voor de uitvoering van de diensten waarop de klacht van de Opdrachtgever betrekking heeft.

10.3. GIGHOUSE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Opdrachtgever voor eventuele schade die de Opdrachtgever zou lijden ten gevolge van fouten (inclusief zware of opzettelijke fouten) of nalatigheden begaan door de Freelancer tijdens de uitvoering van de Opdrachten.

11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Overdracht

De Raamovereenkomst is bindend en mag door een Partij niet worden overgedragen, behoudens door GIGHOUSE aan een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11.2. Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Raamovereenkomst of van een Projectovereenkomst aangegaan op grond van deze Raamovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze bepaling (voor zover ze ongeldig of onuitvoerbaar is) voor ongeschreven worden beschouwd en geen deel uit makend van de Overeenkomst, zonder de overige bepalingen van de Raamovereenkomst desgevallend de Projectovereenkomst aan te tasten. De Partijen verbinden zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare vervangende bepaling waarvan het effect het beoogde effect van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

11.3. Andere overeenkomsten

Deze Raamovereenkomst en elke Projectovereenkomst aangegaan op grond van deze Raamovereenkomst vormen de gehele overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle voorgaande onderhandelingen, regelingen en afspraken, al dan niet schriftelijk, tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Raamovereenkomst. Een andere versie van deze Raamovereenkomst zal maar geldig zijn indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk is en ondertekend is door of namens alle Partijen.

11.4. Gegevensbescherming

Elke Partij moet te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt.

Voor zover de Freelancer in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever zou verwerken, blijft de Opdrachtgever in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden en de middelen van verwerking en zal de Freelancer alle door de Opdrachtgever verstrekte instructies in verband hiermee opvolgen.

Indien hiertoe verzocht door de Opdrachtgever, zal GIGHOUSE een ontwerp van gegevensverwerkingsovereenkomst aanleveren die de Opdrachtgever kan gebruiken met het oog op de verwerking van persoonsgegevens door de Freelancer in het kader van de uitvoering van de Opdracht. De Partijen verduidelijken en erkennen dat GIGHOUSE geen enkele verantwoordelijkheid draagt inzake het rechtmatig karakter van de doeleinden van de verwerking, noch de geschiktheid van de middelen van de verwerking en de genomen organisatorische en technische maatregelen voor de informatiebeveiliging.
Bekijk hier de volledige privacy policy.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

12.1. De Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

12.2. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze Overeenkomst.

***